members

Director [Principal Scientist] Fujikura, Katsunori
Deputy Director [Principal Research Scientist] Fujiwara, Yoshihiro
   
[Senior Scientist] Toyofuku, Takashi
[Scientist] Nagano, Yuriko
[Scientist] Yabuki, Akinori
[Scientist] Chong Chen
[Scientist] Nakajima, Ryota
[Senior Research Scientist] Oguri, Kazumasa
[Senior Research Scientist] Yoshida, Takao
[Research Scientist] Tsuchiya, Masashi
[Research Scientist] Ikuta, Tetsuro
[Senior Engineer] Tsuchida, Shinji
[Engineer] Kawato, Masaru
[Engineer] Watanabe, Hiromi
[Project Engineer(Ⅱ)] Kitahashi, Tomo
[Postdoctoral Researcher] Lin Tzu-Hao
[Technical Support Staff] Nagai, Yukiko
[JSPS External Researcher] Shiratori, Takashi
[JSPS External Researcher] Laurie Charrieau
   
[Ability Staff] Nomura, Norie
[Part-time Employee(I)] Saito, Masaki
[Part-time Employee(I)] Sano, Seiko
[Part-time Employee(I)] Kishigami, Nanami
[Project Part-time Employee] Oishi, Chihoko
[Part-time Employee(I) Senior] Ishiguro, Takafumi
[Part-time Employee(I) Senior] Nakamura, Tamiko
   
[Research Student] Ishiwatari, Yuichi
[Research Student] Sato, Takumi
[Research Student] Kimura, Mai
[Research Student] Fujii, Chihaya
   
[Guest Researcher] Gotoh, Shinpei
[External Researcher] Konishi, Masaaki
[External Researcher] Briony Mamo
[External Researcher] Takishita, Kiyotaka