< Program Director >
Akira Noda

< Group Leaders >

Toshiyuki Awaji
(Professor, Faculty of Science, Graduate School of Science, Kyoto University)
Yukio Tanaka
Michio Kawamiya

< Sub Leaders >
Masaki Satoh
(Associate Professor, Center for Climate System Research, University of Tokyo)
Nozomi Sugiura

< Research Scientists >
Hiroki Kondo
Hirofumi Tomita
Motohiko Tsugawa
Tomoe Nasuno
Hideaki Kitauchi
Kazuyoshi Oouchi
Hiroaki Miura
Shinichi Iga
Hiroshi Taniguchi
Masao Kurogi
Yoshiki Komuro
Akira Noda
Shingo Watanabe
Toru Miyama
Akinori Ito
Kaoru Tachiiri
Hideki Okajima
Etsushi Kato
Shuhei Masuda
Takahiro Toyoda

< Technical Support Staffs >
Mikiko Ikeda
Yohei Yamada
Yuji Sasaki